ഒരു സാക്സോഫോൺ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ഒരു സാക്സോഫോൺ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

The saxophone is a reed wind musical instrument that, according to the principle of sound production, belongs to the family of reed woodwind musical instruments. The സക്സോഫോൺ family was designed in 1842 by the Belgian musical master Adolphe Sax and patented by him four years later.

അഡോൾഫ് സാക്സ്

അഡോൾഫ് സാക്സ്

Since the middle of the 19th century, the സക്സോഫോൺ has been used in a brass band, less often in a symphony, also as a solo instrument accompanied by an orchestra (ensemble). It is one of the main instruments of ജാസ് and related genres, as well as pop music.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്റ്റോറിന്റെ വിദഗ്ധർ "വിദ്യാർത്ഥി" നിങ്ങളോട് പറയും how to choose exactly the സക്സോഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഒരേ സമയം അമിതമായി പണം നൽകരുത്.

Saxophone device

ustroysvo-saxofona

 

1. മുഖപത്രമായ - ഭാഗം സക്സോഫോൺ a, contributing to sound formation ; a tip that is pressed to the lips.

Saxophone mouthpiece

മുഖപത്രമായ സക്സോഫോൺ a

2. ലിഗേച്ചർ വേണ്ടി സക്സോഫോൺ a (it is also in professional slang – a typewriter) performs two functions at the same time: it holds the reed on the വായ്മൊഴി ഒപ്പം ബാധിക്കുന്നു the sound, giving it a certain color.

ലിഗേച്ചർ

ലിഗേച്ചർ

3. Upper octave key

4. കഴുത്ത്

5. കീകൾ

6. Tube system

7. Main tube

8. Key stopper

9. ഒരു കാഹളം is a part of wind musical instruments that allows you to extract and improve low sounds, as well as to achieve greater accuracy in the ratio between low and medium രജിസ്റ്ററുകൾ .

Saxophone trumpet

ട്രംപറ്റ് സക്സോഫോൺ a

Saxophone types

ഒരു വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് സക്സോഫോൺ , you should choose the type of instrument.

soprano

Experts store “Student” ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല  for beginners. Although they are smaller in size and weight, playing the soprano സക്സോഫോൺ does not require the player to have ആത്മവിശ്വാസം playing skills and precise lip position.

സോപ്രാനോ സാക്സോഫോൺ

Soprano Saxophone

ആൾട്ടോ

Many beginners start learning to play by purchasing an A-alto സക്സോഫോൺ , due to its relatively small size and lower cost than other types. However, beginner സക്സോഫോൺ players should listen to the differences in the sound of this type compared to the o-tenor saxophone . Feelings from the sound will prompt the right choice. However, if there is still no certainty, then it is better to look at the viola.

ആൾട്ടോ സാക്സഫോൺ

ഉയര്ന്ന സക്സോഫോൺ

അതിനു ശേഷം നടന്ന

The tenor saxophone , just like the alto, is one of the most sought-after representatives of its family almost from the moment of birth. The originality of the sound of the instrument in all രജിസ്റ്ററുകൾ is highly appreciated by performers. In addition, a tenor in the skillful hands of a skilled improviser is able to convey charm, humor, and intelligence. This tool is undoubtedly “individuality”.

The tenor’s barrel is S-shaped, with a മണി raised high and slightly extended forward . The mouthpiece is mounted in a graceful, slightly curved S-shaped tube. This allows you to achieve the ആഗ്രഹിച്ചു ശ്രേണി a , while maintaining the dimensions of the instrument, which are convenient for playing. Its length is only 79 centimeters, but the total length of the barrel is 140 centimeters, that is, the tenor സക്സോഫോൺ is almost doubled.

ടെനോർ സാക്സോഫോൺ

Tenor Saxophone

ബാരിറ്റോൺ

The baritone സക്സോഫോൺ ഉണ്ട് ഒരു strong and deep sound , which sounds best in the middle and lower രജിസ്റ്ററുകൾ . The upper and higher രജിസ്റ്ററുകൾ sound inexpressive and stifled.

Saxophone Baritone

സാക്സഫോൺ ബാരിറ്റോൺ

If the musician already has some experience playing the e സക്സോഫോൺ , പിന്നെ choice is not difficult – it all comes down to listening to models from different manufacturers.

എന്നിരുന്നാലും, ൽ അഭാവം of practical skills in handling this tool, you should read more about the main differences between different brands. Perhaps you should കൂടിയാലോചിക്കുക with the opinion of the teacher who will teach the beginner.

മെറ്റീരിയലുകളും ഫിനിഷുകളും

ഏറ്റവും സാക്സഫോണുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് special alloys: ടോം pak (an alloy of copper and zinc), pakfong (the same composition, with the addition of nickel) or brass. There are also some instruments with a body, മണി , and/or “eska” (a thin tube that continues the body) of bronze, copper or pure silver.

These alternative materials are darker in appearance, add value to the instrument, require careful handling, and are intended more for professional players looking for a distinctive look and sound.

The standard finish മിക്കവർക്കും സാക്സഫോണുകൾ is clear lacquer. Today, the saxophone player can choose from a variety of alternative finishes, including colored or pigmented lacquers, silver, antique or vintage finishes, nickel plates or black nickel plates.

Tips for Choosing a Saxophone

  1. First of all, we recommend purchasing ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളത് വായ്മൊഴി , which will greatly facilitate your entry into the world of music.
  2. Next, you need to decide which തരം സക്സോഫോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ for you. We recommend using a tenor or an alto for initial training, as the baritone is too large, which can lead to picking problems, and the soprano has a too small വായ്മൊഴി , which is rather inconvenient.
  3. ന്റെ എല്ലാ കുറിപ്പുകളും സക്സോഫോൺ a should be easy to take
  4. ഉപകരണം must build (even among expensive instruments there are many സാക്സഫോണുകൾ that don’t build ).
  5. കേള്ക്കുക സക്സോഫോൺ , you should like its sound.

ഒരു സാക്സോഫോൺ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

Выбор саксофона для обучения. Антон Румянцев.

Saxophone examples

Alto Saxophone Roy Benson AS-202G

Alto Saxophone Roy Benson AS-202G

Alto Saxophone ROY BENSON AS-202A

Alto Saxophone ROY BENSON AS-202A

Alto Saxophone YAMAHA YAS-280

Alto Saxophone YAMAHA YAS-280

Soprano Saxophone John Packer JP243

Soprano Saxophone John Packer JP243

Soprano Saxophone Conductor FLT-SSS

Soprano Saxophone Conductor FLT-SSS

Baritone saxophone ROY BENSON BS-302

Baritone saxophone ROY BENSON BS-302

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക