رشته

ویولن، گیتار، ویولن سل، بانجو همگی آلات موسیقی زهی هستند. صدا در آنها به دلیل ارتعاش سیم های کشیده ظاهر می شود. رشته های آرشه ای و کنده شده وجود دارد. در اول، صدا از تعامل کمان و سیم می آید - اصطکاک موهای کمان باعث ارتعاش سیم می شود. ویولن، ویولن سل، ویولا بر اساس این اصل کار می کنند. سازهای کنده شده به این دلیل به صدا در می آیند که خود نوازنده با انگشتان خود یا با یک تار، سیم را لمس می کند و آن را به ارتعاش در می آورد. گیتار، بانجو، ماندولین، دومرا دقیقاً بر اساس این اصل کار می کنند. توجه داشته باشید که گاهی اوقات برخی از سازهای آرشه ای با چنگال نواخته می شوند و تایمی کمی متفاوت به دست می آید. از جمله سازهایی می توان به ویولن، کنترباس و ویولن سل اشاره کرد.